Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

05. 01. 2014 o 19:49

Volebná konferencia ObFZ Prešov + FOTO

autor: Attila Mikloško
2726x čítanéNovým predsedom ObFZ Prešov na nasledujúce štvorročné obdobie, bol na volebnej konferencii ObFZ Prešov v sobotu 4. 1. 2014 zvolený Peter Mriglot.

Výkonný výbor ObFZ Prešov poveril vedením volebnej konferencie Jána Onofreja, ktorý v jej úvode v krátkosti zhodnotil dva uplynulé roky v slovenskom futbale. 

Predsedajúci privítal delegátov volebnej konferencie z okresov Prešov a Sabinov, viceprezidenta SFZ a predsedu VsFZ  Richarda Havrilu, sekretáta VsFZ Marcela Eperješiho, podpredsedu komisie rozhodcov SFZ  a podpredsedu komisie rozhodcov VsFZ Mariána Ružbarského, prednostu odoru životného prostredia ObÚ v Prešova Miroslava Benka, podpredsedu VsFZ Jozefa Križalkoviča, čestných členov ObFZ Karola Lešického, Františka Uličného, Milana Fabiána, Júliusa Kubečka, Vincenta Tumidalského, Antona Vargu a Milana Zuska. Spomenul, že v hodnotenom období sme sa navždy rozlúčili s Mikulášom Kasprišinom, Bélom Klepsateľom a Štefanom Vargovčíkom. Prvítal aj členov Výkonného výboru, členov riadnej konferencie, predsedov odborných komisií, zástupcov masmédiíí a všetkých pozvaných hostí.

Predseda klubu FK Furča Haniska Rudolf Hudák, predniesol doplňujúci návrh k zmene stanov ohľadom počtu členov Výkonného výboru. Navrhol jeho rozšírenie z piatich členov na sedem, v pomernom zastúpeni (predseda a štyria členovia za okres Prešov, dvaja za okres Sabinov). Jaroslav Ličák FK Demjata predložil rovnaký návrh. Predseda klubu FK Krivany apeloval na jednosť futbalového hnutia  a zachovanie pôvodného znenia stanov. Predseda ObFZ Prešov Pavol Šuhaj hovoril o vzájomnom rešpektovaní a spolupráci na futbalovom poli.

Predseda mandátovej komisie Imrich Gajdoš oboznámil konferenciu s počtom delegátov s právom hlasovať. Zo 49 delegátov za okres Prešov bolo fyzicky prítomných 47,  z 23 za okres Sabinov 21. Z toho dôvodu bola konferencia uznášania schopná (účasť delegátov - 91,7%), pretože je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Za pôvodný program konferencie hlasovalo päťdesiatpäť prítomných sedem bolo proti a štyria sa hlasovania zdržali.

Po schválení pracovných komisií pokračovala konferencia podľa pôvodného programu.

Správu o činnosti ObFZ Prešov za roky 2012 - 13 predniesol predseda ObFZ Prešov Pavol Šuhaj.

Spomenul zavedenie systému ISSF do činnosti zväzu, vo všetkých vekových kategóriách. Prijal sa nový spôsob odmeňovanie rozhodcov, podľa návrhu prievidzkého ObFZ. Oblastný futbalový zväz Prešov  riadi okrem majstrovských futbalových súťaží dospelých - I. trieda (14 účastníkov), II. trieda (14), III .A (14) a III. B (14), aj mládežnícke súťaže dorastu - I. trieda (14), II. A (10), II. B (8) a žiakov - I. trieda (14),  v piatich druhých triedach (43).

Presadilo sa aj povinné natáčanie videozáznamov aj zo zápasov II. triedy. ObFZ Prešov organizuje počas letnej futbalovej prestávky Letný pohár. Počas zimnej prestávky halové turnaje pod záštitou ObFZ. V pôsobnosti ObFZ Prešov je 72 klubov a celkovo 144 družstiev. Z toho 49 (99 družstiev) za okres Prešov, 23 za okres Sabinov 99 (45).

Sociálnu vybavenosť, šatne a ihriská sa v spolupráci so samosprávami obcí podarilo zlepšiť v Kamenici, Malom Šariši, Jakubovanoch, Svinii, Jakubovej Voli, Dubovici, Ruskej Novej Vsi a Rokycanoch. Vyzdvihol pravidelné organizovanie Jedenástky roka na vysokej spoločenskej úrovni. Medzinárodná spolupráca pokračovala s OZPN Krosno (výmena rozhodcov, turnaje dorastu a žiakov a novinkou turnaj rozhodcov). Výročie oslavovali Tulčíku, Demjate, Záhradnom a Miklušovciach. Zhodnotil aj činnosť zväzových orgánov a jednotlivých odborných komisií s činnosťou ktorých vyslovil spokojnosť. 

Predseda ekomickej komisie Adrián Tabiš predniesol správu o hospodárení ObFZ Prešov za roky 2012-13. Predseda revíznej komisie Miroslav Jurašek predniesol správu revíznej komisie ObFZ Prešov za roky 2012-13.

Nasledovalo ocenenie jubilanta, ObFZ Prešov udelil striebornú medailu k životnému jubileu 70. rokov Andrejovi Ružbarskému. Čestnými členmi ObFZ Prešov sa stali Vojtech Malaga a Vincent Baran. Za záchranu ľudského života bol ocenený striebornou medailou ObFZ Prešov rozhodca Ján Hudák.

V diskusii vystúpili Richard Havrila - predseda VsFZ, Jaroslav Ličák - FK Demjata, Jozef Krešák - FK Lemešany, Pavol Šuhaj - predseda ObFZ, Peter Mriglot - kandidát na predsedu ObFZ, Ján Šejirman - FK Krivany, Milan Zusko - bývalý predseda ObFZ.

Pristúpilo sa k voľbám:

Predseda matričnej komisie Ján Zápotoka informoval o výsledkoch volieb. Pri voľbe predsedu ObFZ Prešov na najbližšie štvorročné funkčné obdobie (navrhnutý iba jeden kandidát) bol jednohlasne zvolený Peter Mriglot.

Boli zvolení aj predseda revíznej komisie Miroslav Jurašek, predseda odvolacej komisie Marek Guľa, predseda disciplinárnej komisie Jozef Pribula, členovia Výkonného výboru za okres Sabinov Pavol Šuhaj a Milan Stedina, členovia konferencie VsFZ za okres Prešov Jaroslav Migaš a za okres Sabinov Pavol Šuhaj.

V tajnom hlasovaní boli zvolení členovia Výkonného výboru za okres Prešov, Rudolf Hudák a Ján Onofrej. Dvadsať členov riadnej konferencie ObFZ Prešov z toho trinásť kandidátov za okres Prešov (V. Zusko, I. Gajdoš, J. Ličák, F. Bača, P. Kalina, J. Porochnavý, J. Smolko, J. Molka, A. Repka, F. Vrábeľ, I. Majcher, I. Štec, P. Tobiáš) a sedem za okres Sabinov (P. Dugas, V. Onderčo, S. Vaňo, A. Solár, M. Bakoň, M. Kolár, J. Ondík).

Správu návrhovej komisie člen Výkonného výboru Milan Stedina. V úplnom závere novozvolený predseda ObFZ Prešov, všetkým zúčastneným poďakoval.

Galéria
Volebná konferencia ObFZ Prešov + FOTOVolebná konferencia ObFZ Prešov + FOTOVolebná konferencia ObFZ Prešov + FOTOVolebná konferencia ObFZ Prešov + FOTOVolebná konferencia ObFZ Prešov + FOTO
Volebná konferencia ObFZ Prešov + FOTOVolebná konferencia ObFZ Prešov + FOTOVolebná konferencia ObFZ Prešov + FOTOVolebná konferencia ObFZ Prešov + FOTO